Bağlı Tüketici Kredilerinde Kredi Verenin Kötü İfadan ve Temerrütten Doğan Sorumluluğun

  • Home
  • Makaleler
  • Bağlı Tüketici Kredilerinde Kredi Verenin Kötü İfadan ve Temerrütten Doğan Sorumluluğun

Tüketici kredileri günümüzde yalnızca mal veya hizmet almak için kredi verenden alınan nakit kredileri değil aynı zamanda kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri ile kredi verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği bütün sözleşmeleri kapsamaktadır. Bu sözleşmeler arasında objektif bir ekonomik birlik bulunmaktadır. Bu sözleşmelerden biri olan bağlı kredi sözleşmeleri, tüketici kredisinin münhasıran belli bir malın veya hizmetin alınmasına ilişkin bir sözleşmenin finanse edilmesini sağlayan sözleşmelerdir. Bağlı tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketici, mal ve hizmeti aldığı satıcı/sağlayıcıdan kredi almayıp, satıcı/sağlayıcının iş birliği içinde olduğu kredi verenden finansman sağlamaktadır. Sözleşme kapsamında tüketici, satıcı/sağlayıcıya nakit ödeme yapmadan, taksitler halinde kredi verene ödemektedir. Satıcı/sağlayıcının tüketici için finanse ettiği kredinin üçüncü tarafça finanse edilmesinin, kredi verenin kredi sözleşmesinin imzalanması ve hazırlanmasıyla ilgili olarak satıcı/sağlayıcının hizmetinden yararlanmasının veya belirli bir mal/hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtilmesinin söz konusu olması halinde bağlı tüketici sözleşmesinden bahsedilebilecektir. Bağlı kredi sözleşmesi olarak nitelendirilebilen tüketici kredi sözleşmelerinde, tüketicinin satıcı/sağlayıcı ile yaptığı sözleşme kapsamında satıcı/sağlayıcıdan elde etmesi gereken ifanın, hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi durumunda kredi verenin sorumluluğundan bahsedilebilecektir. Kanunda kredi verenin sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler emredici niteliktedir. Ayıplı bir malın teslimi ya da kötü ifanın söz konusu olması veya malın/hizmetin gecikmesi sebebiyle temerrüdün söz konusu olması halinde, tüketicinin dört seçimlik hakkı bulunmaktadır. Bunlar, sözleşmeden dönme hakkı, bedelde indirim hakkı, ücretsiz onarım hakkı, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesidir. Kanun lafsından tüketicinin bu dört seçimlik hakkını hem satıcı/sağlayıcıya hem de kredi verene karşı ileri sürülebileceği anlaşılmaktadır. Satıcı/sağlayıcıdan tamirat veya yenilemeye ilişkin bir talepte bulunulmuş olması halinde ise ifanın içeriği değişeceğinden kredi verenin sorumluluğundan bahsedilemeyecektir.

Tüketicinin bedelde indirim hakkını kullanması halinde, bağlı kredi bedelde indirim oranında indirime uğrayacak olup ödeme planı da aynı şekilde değiştirilecektir. Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde, sözleşmeden dönme hakkının kullanıldığı tarihe kadar yapılan ödemelerin iadesine ilişkin olarak satıcı/sağlayıcı ve kredi veren yine müteselsilen sorumlu olmaktadır. Ancak burada kredi verenin sorumluluğu, malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen, malın teslim ve hizmetin ifa edilme tarihinden, teslim ifanın gerçekleştirilmesi durumunda ise bu teslim ve ifa tarihinden itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıl olacaktır.