COVİD-19 salgın hastalık neticesinde İş ve İşsizlik Sigortası Kanun’una geçici maddeler

COVİD-19 salgın hastalık neticesinde İş ve İşsizlik Sigortası Kanun’una geçici maddeler ile birtakım eklemeler yapılmış olup, kamu yararının gerektirmesi nedeni ile uygulanacaktır.

4857 sayılı İş Kanun’una aşağıdaki geçici 10. Maddesi eklenmiştir. Buna göre;
Her türlü işçinin iş sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemez.
Ancak, buna istisnalar getirilmiş olup, bunlardan birinin gerçekleşmesi halinde işveren herhangi yaptırım ile karşı karşıya kalmadan is sözleşmesini feshedebilir.

İstisnalar: İş Kanunu m. 25/1-II (İşverenin haklı feshi nedenlerinden)
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

COVİD-19 salgın hastalık neticesinde alınan önlemler çerçevesinde eklenen bir diğer yenilik ise, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 24. maddesinin eklenmesi olmuştur. Buna göre;
1. Ücretsiz izne ayrılan işçilere
2. 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olanlara
3. İşsizlik ödeneğinden istifade edemeyenler işçilere
fesih yasağı süresince (3 ay) Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi altı ay süreyle uzatılabilir.