Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Yönetim Planı

Kat mülkiyeti ilişkisinde işlevsel öneme sahip olan yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Ana taşınmaza ilişkin kat mülkiyeti kurulurken dilekçeye ya da istem tutanağına eklenmesi zorunlu olan yönetim planı aynı zamanda  tapuda saklanması gereken belgeler arasındadır.. Yönetim planın, tüm kat maliklerinin oybirliği ile kabul edilmesi gerekmektedir. Yönetim planı hazırlanırken kat maliklerinden birinin planı imzalamamış olması halinde plan geçerlilik ve yürürlük kazanmayacaktır. Planın hazırlanma tarihi kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesine işlenmektedir. İşlenme tarihi itibariyle bağımsız bölüm malikleri yönetim planında imzalarının bulunmadığını ileri süremeyecek olup, planda yazılı olan hükümlere uymaları gerekecektir. Nitekim tapunun aleni kayıt ve belgeleri arasında yer alan yönetim planı tüm kat maliklerini ve onun bağımsız bölümünden yararlanan kişileri bağlamaktadır.

KMK m.28 uyarınca, yönetim planı içerisinde ana taşınmazın yönetiminin tarzı, kullanım maksadı, şekli, kat malikleri kurulunun ne zaman toplanacağı, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretler gibi yönetime ait hususları düzenlenmektedir. Ana taşınmazın yönetiminden doğacak bir anlaşmazlık, yönetim planında hüküm bulunması halinde, kanun ve genel hükümlere göre karara bağlanacaktır. Yönetim planının herhangi bir nedenle kat irtifakı/mülkiyeti kurulması esnasında tapuda saklanmak üzere verilmemiş olması durumunda ise KMK m. 9 uyarınca, kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklar TMK ve ilgili kanun hükümlerine göre çözülecektir.

Genel hukuk kurallarına göre sözleşme yalnızca sözleşme taraflarını ve onların yasal halefleri için bağlayıcı iken, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca tapu verilmesi ve kat mülkiyeti kütüğü beyanlar hanesine yazılması zorunlu olan yönetim planı, planı imzalayan tüm kat maliklerini bağladığı gibi, sonradan bağımsız bölüme malik olan veya yararlanan külli- cüzi halefleri ve yönetici ile denetçileri de bağlamaktadır. Yönetimin planı, yönetimce iptal edilmedikçe zamanaşımına uğramaksızın geçerliliğini ve bağlayıcılığı sürdürmektedir.