Sosyal Medya Etkileyicilerine (Influencer) Yeni Vergi Düzenlemesi

Reklamcılık ve pazarlama sektörlerinde yaşanan dijital değişim ve dönüşümle birlikte, influencer tanımı hayatımızın bir parçası hali gelmiş durumda. Influencer Marketing sektörünün hızla gelişimi, sektörün ekonomik değerindeki artış, sektöre ilişkin hukuki düzenlemelere de ivme kazandırmıştır. Nitekim sektöre artan talep ve yaşanan ihlaller nedeniyle 04.05.2021 tarihinde Reklam Kurulu tarafından “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” yayımlanarak, influencer kavramı “sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan kişi” “sosyal medya etkileyicisi” olarak tanımlanmıştır

Sektörde yaşanan hızlı gelişim vergi hukuku yönünden düzenlemelerin yapılmasını da gerekli kılmıştır. Nitekim 16.02.2021 tarihinde yürürlüğe giren vergi düzenlemesi ile sosyal medya etkileyicilerinin sosyal medya üzerinden elde ettikleri kazançların Gelir Vergisi Kanunu tabi olacağı ifade edilmiş ve bu düzenleme 01.03.2021 yürürlüğe girmiştir. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç olarak nitelendirilen, ürün tanıtımlarından, reklam içeriklerinden, sponsorlu paylaşımlardan elde edilen gelirlerin kanun uyarınca faturalandırılması ve vergilendirilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun Teklifi” 06.10.2021 tarihinde kabul edilmiştir. Kabul edilen bu yeni kanun teklifinde sosyal medya etkileyicilerinin ( influencer) vergilendirilmesine ilişkin önemli hususlar da yer almaktadır. Komisyon tarafından kabul edilen teklifin 01.01.2022 tarihinde kanunlaşması beklenmektedir.

Komisyonca 06.10.2021 tarihinde kabul edilen teklif kapsamında, sosyal medya üzerinden, metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya etkileyicilerinin elde ettikleri gelirler gelir vergisine tabi olmayacağı düzenlenmiştir.

Bu istisnadan faydalanmak isteyen sosyal medyada içerik üreten sosyal medya etkileyicilerinin Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açması ve sosyal medya üzerinden elde ettikleri tüm kazançları bu hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekecektir. Bu kapsamda açılan banka hesaplarına aktarılan gelirler üzerinden aktarım tarihi itibariyle %15 gelir vergisi kesintisi yapılacak ve ayrıca bir kesinti yapılmayacaktır. Sosyal medya etkileyicilerinin, sosyal medya üzerinden kazandıklarının dışında kalan kazançlarının aynı banka hesabına yatırılması bu istisnadan yararlanmalarına engel oluşturmamaktadır.

Buna karşın, istisna şartlarını sağlamamasına rağmen istisnadan yararlananlar hakkında eksik vergiye ilişkin “vergi ziyaı cezası” kesilecek olup, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan tevkifat* oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra indirilebilme veya bir katı arttırılması şeklinde yeniden tespit etme yönünden yetkili olacaktır.

Teklif ile sosyal medyada içerik üreten sosyal medya etkileyicilerinin reklam, sponsorluk ve satış gelirlerinin kayıt altına alınması ve verginin kaynaktan kesilmesi hedeflenmektedir.

 

*vergiler üzerinde yapılan bölüşme ya da kesinti