Telif Haklarının Devri

Telif hakkı, “bir ürünün/eserin yayını, yeniden basımı, dağıtımı, uyarlanması, gösterimi ya da sahnelenmesi hakkı” şeklinde tanımlanabilecektir. Telif hakkı ile eser sahibinin ürününün/eserinin kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkı anlatılmak istenmektedir. Telif hakkının devri ile eserin/ürünün kullanılabilmesine yönelik tüm haklar devralan kişi tarafından kullanılabilecektir. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ise sözleşmeye konu edilen haklar kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredilebilecektir. Telif hakkının devredilmesinin sonucu eser sahibinin ürüne/esere ilişkin olan haklarının malvarlığından çıkması ve devralan kişinin mutlak bir hakka sahip olması olacaktır. Sözleşmede hakkın devredildiği kişiye ilişkin olarak özel bir hüküm bulunmuyorsa, eser sahibinin mal varlığından çıkan bu hak, devralan tarafından eser sahibi gibi kullanılabilecektir.

Telif hakkının devredilmesi halinde, eser yaratıcısına ait kanundan doğan manevi haklar mevcudiyetini korumaktadır. Telif hakkına ilişkin manevi haklar , eser sahibine sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan mirasla intikal edemeyeceği gibi hukuki işlemlere de konu olamayacaktır. Eser sahibinin fikri haklar, mutlak bir hak olarak hak sahibinin hak üzerinde doğrudan doğruya tasarruf etme yetkisini sahip olduğu ve herkese karşı ileri sürebildiği haklardır. Manevi haklara ilişkin olarak ancak kullanım hakkının devri mümkün olacaktır. Türk Borçlar Kanunu uyarınca, sözleşeme serbestisi ilkesi geçerli olup, kanunda aksi düzenlenmedikçe klasik borçlar hukuku sözleşmelerinde şekil şartı aranmamaktadır. Ancak telif hakkı sözleşmeleri klasik anlamda bir borçlar hukuku sözleşmesi olmayıp bir takım özel düzenlemelere tabi tutulmuştur.

FSEK m. 52 kapsamında, telif sözleşmelerinin yazılı olması gerektiği gibi, telif sözleşmelerine konu olan mali hakların sözleşmede ayrı ayrı belirtilmesi de gerekmektedir. Telif haklarının tümünün devredildiğine ilişkin bir ifade ile telif haklarının devri mümkün olmayacaktır. Madde belirtildiği üzere mali haklar bölünebilir bir niteliğe haizdir. Bu nedenle eser sahibi esere ilişkin çoğaltma, yayma, umuma iletme gibi haklarını ayrı ayrı devredebilecektir. Eser sahibinin çoğaltma ve yayma hakkını bir üçüncü kişiye devredip, diğer haklarını saklı tutması da mümkündür.

Telif sözleşmesi kapsamında, mevcut esere ait mali haklar taahhüt edilebilir ve tasarruf işlemine konu olabilecektir. Ancak eser sahibinin ileri meydana getireceği eserlere ilişkin doğabilecek haklara tasarruf işleminin konusu olamayacaktır.

Telif hakkının devredilmesi ve sözleşmede aksine bir hüküm yer almaması halinde eser sahibinin eser/ürün üzerindeki mali haklarını kullanamayacaktır.