Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73/A maddesinin eklenmesini içeren kanun
teklifi TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur.
Bu kanun teklifine göre, parasal sınır olan 10.390,00 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında
veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde dava açmadan
önce arabulucuya başvurulacaktır.
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDA OLMAYAN UYUŞMAZLIKLAR
6502 sayılı TKHK madde 73A maddesi ile Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmekle birlikte bazı
uyuşmazlıklar kapsam dışında tutulmuştur.

Bunlar;
a) Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Kalan Uyuşmazlıklar (parasal sınırda kalanlar)
b) Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz
c) İhtiyati Tedbir Kararların Alınması
ç) Üretimin Veya Satışın Durdurulması Ve Malın Toplatılması
d) Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan Ve Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
ARABULUCULUK İLK TOPLANTISINA KATILMAMANIN SONUCU
6502 sayılı TKHK madde 73 /A- 2 fıkrasında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu’nun 18/A maddesinin 11. Fıkrasının tüketici aleyhine uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
Kural olarak, tarafların arabuluculuk yoluyla anlaşmaya varması halinde, üzerinde anlaşmaya
varılan miktar üzerinden belirlenen arabuluculuk ücreti taraflarca eşit bir şekilde ödenecekken,
TKHK 73/A-3 maddesi gereğince tüketicinin ödeyeceği ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden
karşılanacaktır. Bu ise, iki saatlik ücretten fazla olamayacaktır. Sonuç olarak, anlaşma halinde
nispi tarifeye göre arabuluculuk ücreti belirlendikten sonra bu ücret taraflara eşit olarak
paylaştırılacak ve tüketicinin payına düşen miktar ne olursa olsun iki saatlik ücret Adalet
Bakanlığı’ndan karşılanacaktır.